روش رنگ سنجی #

این قسمت از کنترل کیفیت لوپ براساس رنگ سنجی می باشد که با استفاده از محلول  evans blue انجام می شود.

کنترل کیفیت لوپ به روش رنگ سنجی: ساده ترین روش برای بررسی حجم لوپ استفاده از روش رنگ سنجی با استفاده از اسپکتروفتومتر یا فتومتر به کمک مواد رنگی مانند متیلن بلو کریستال ویوله و اوانس بلو است در این بخش روش رنگ سنجی با استفاده از اوانس بلو و مقایسه حجم منتقله توسط لوپ با سمپلر توضیح داده می شود .

روش انجام :

1ـ 20mg از پودر رنگی اوانس بلو را در ده میلی لیترآب حل نمایید. غلظت این محلول 0.2گرم درصد است.

2- شش لوله ازمایش انتخاب کرده درلوله اول 2ml   ودرهریک ازلوله های باقی مانده 1ml اب مقطر بریزید. 20 میکرولیترازمحلول ذخیره اولیه (0.2 گرم درصد) برداشته درلوله اول ریخته و کاملا مخلوط نمایید. سپس 1ml از لوله اول برداشته ودرلوله دوم بریزید از لوله دوم درلوله سوم واین عمل را تا آخر ادامه دهید. در انتها یک میلی لیتر ازلوله ششم را برداشته ودوربریزید. به این ترتیب شش محلول ذخیره خواهید داشت که رقت نهایی بدست آمده در هریک و میزان ماده رنگی موجود در ان مشخص خواهد بود.

3- میزان جذب نوری (OD) هر یک ازشش محلول حاصله را به کمک اسپکتروفتومتردر طول موج 620nmبه دست آورید.  و OD  در جدول1 (سمت چپ صفحه) ثبت میگردد و منحنی استاندارد با توجه به داده های وارد شده رسم می گردد.

در جدول2 که در سمت راست قرار دارد 10 لوله انتخاب کرده و در هر کدام، یک لوپ از رنگ در یک میلی لیتر آب مقطر مخلوط می شود و در نهایت در مقابل طول موج 620  تا 630 نانومتر جذب نوری هر 10 لوله پس از خوانش، در سیستم وارد می شود و میانگین 10 لوله به صورت خودکار محاسبه شده و نقطه ی کالیبراسیون با استفاده از میانگین 10 لوله بر روی نمودار به راحتی قابل مشاهده است.

توجه داشته باشید که جهت تعیین تعداد کلنی در هر میلی لیترادرار باید تعدادکلنی های بدست آمده از کشت روی پلیت را درعکس ضریب رقت لوپ ضرب کرد. به طور مثال اگر ضریب رقت لوپ مجهول

1/100 وتعداد کلنی های روی پلیت 500 عدد باشد باید 500 رادر100ضرب و نتیجه را به صورت 50.000 cfu/ml گزارش نمود.

در فرم نرم افزار تریتا ابتدا تاریخ، نام بخش، شناسه لوپ و مسئول تایید را انتخاب نمایید و داده های خود را به ترتیب در جدول 1 سپس 2 وارد کنید و ذخیره را بزنید سپس از صفحه خارج شوید. 

روش وزن سنجی #

توضیح کنترل کیفیت لوپ  به روش توزين : در اين روش ترازوي حساس با دقت 0.001 گرم مورد نياز است و از آنجا كه وزن و حجم آب مقطر خالص، مساوي هستند مي توان به كمك لوپ از آب مقطربرداشت كرد و برروي يك ديسك آنتي بيوگرام قرار داد و با توزين توسط ترازو مقدار حجم برداشتي را محاسبه كرد . در اين روش ابتدا ديسك آنتي

بيوگرام توزين مي شود سپس مقدار افزايش وزن براثربرداشت آب مقطرتوسط لوپ محاسبه مي گردد . اگر اين

عمل را 10 بار تکرار کرده و  حجم برداشتی توسط لوپ به دست خواهد آمد.

مقدار اختلاف با ضریب اعلام شده از طرف شرکت سازنده می تواند حداکثر 10% ± باشد و اگر بیشتر از آن باشد لوپ صحه گذاری نمی شود و اگر مجبور به استفاده باشید باید ضریب بدست آمده در آزمایشگاه را برای محاسبات کلنی کانت ملاک قرار دهید .

حداقل باید 10% لوپ های یکبار مصرف کنترل کیفیت شوند و از کیفیت و ضریب آن اطمینان حاصل شود.

 در صورتیکه نتایج کنترل کیفیت قابل قبول نبود ,  بایستی لوپ تعویض شود و مجددا بر روی لوپ جدید ، کنترل صورت پذیرد.نکته : در صورتیکه حجم ادعایی لوپ را نمی دانید میتوانید تکرار پذیری را انجام دهید و از ضریب لوپ استفاده نمایید.

در  فرم توزین لوپ  با انتخاب تاریخ، نام بخش، کد لوپ و حجم ادعایی لوپ را وارد نمایید و نتایج اندازه گیری را وارد جدول نمایید تا ضریب لوپ محاسبه شود.

با کلیک بر روی آیکون فهرست تمام تست هایی که عمل تکرارپذیری  بر روی آنها انجام شده است با تاریخ مورد نظر ردیف خواهند شد که عمل جستجو و یافتن تست ها را کاملا ساده و آسان نموده است.