کنترل کیفیت روزانه بانک خون

کنترل کیفیت روزانه بانک خون برای بررسی شدت آگلوتیناسیون برای زیرگروه های فرعی میباشد که روش کار بصورت جدولی مشخص شده است.

در قسمت بررسی آگلوتیناسیون اگر نتیجه مورد تائید باشد به رنگ سبز و اگر با نتیجه مورد انتظار مغایرت داشته باشد  به رنگ قرمز نمایش داده خواهد شد.