کنترل کیفیت ترازو

برای کنترل کیفیت ترازو  استفاده از وزنه های استاندارد ( وزنه های مرجع ) ضروری است.

وزنه مورد نظر را چند بار با ترازو اندازه گیری کرده و مقادیر یادداشت می شوند و با استفاده از مقادیر CV مجاز و Bias مجاز مقایسه شده و نتایج به صورت پیغام برای کاربر نمایش داده می شود.همچنین ترازو باید در فواصل زمانی مناسب معمولا سالی یکبار یا هر بار قبل از انجام کارهای بسیار دقیق کالیبر شود.

 در این قسمت ابتدا  تاریخ ارزیابی، بخش و نام ترازو مشخص میشود و سپس عدد وزنه ی استاندارد و CV مجاز و Bias مجاز ثبت میشود، در قسمت دیتا حداقل 10 مرتبه اندازه گیری را در جدول سمت چپ وارد میکنیم.