تست بارگیری متمرکز  Indication Error

هدف بررسي دقت ترازو با آزمون تکرار پذیری بوسيله وزنه هاي كاليبره موجود در بخش با وزن حداکثر نصف ظرفیت ترازو، وزنه مورد نظر را با استفاده از پنس از جعبه خارج نماييد و10 بار آن را در وسط كفه ترازو قرار داده و عدد را ثبت نماييد.

سپس مقدار  SDرا محاسبه نموده و باSD  ذکر شده در شناسنامه کالیبراسیون ترازو مقایسه نمائید. و اگر از شاخص %CV استفاده می شود باید آن را با مقدار %CV مجاز مقایسه نمائید.

در مراجع  مختلف مقادیر متفاوتی  برای مقدار %CV مجاز ترازو اعلام شده است، ولی قریب به اتفاق عدد 2% را به عنوان %CV مجاز در نظر می گیرند.

مثال:

یک وزنه 100 گرمی کالیبره را 12 بار با ترازو وزن کرده و مقادیر زیر بدست آمده است.

اگر ترازو در کلاس M1  باشد و وزنه استفاده شده برای تکرار پذیری 100 میلی گرم و مقدار خطای کل محاسبه شده بر حسب بایاس و انحراف معیار برابر 2.18 میلی گرم باشد و با توجه به جدول خطای مجاز MPE  که برای وزن 100 میلی گرم و ترازویClass M1 برابر  0.5mg  است و مقدار خطای کل محاسبه شده بیشتراز خطای کل مجاز است.

با توجه به اینکه مقدار خطای کل محاسبه شده برای ترازو بیشتر از خطای کل مجاز است، لذا کنترل کیفیت ترازو تائید نمی شود.