کنترل کیفیت آنتی هیومن گلوبولین

در این قسمت می توانید، نتایج کنترل کیفیت آنتی هیومن را ثبت کنید.

برای این کار در لوله تست، 100 میکرولیتر چک سل، 100 میکرولیتر Anti D و 100 میکرولیتر آنتی هیومن و در لوله دیگر به عنوان کنترل 100 میکرولیتر چک سل و 100 میکرولیتر آلبومین اضافه و 10 تا 15 ثانیه با دور 2500 تا 3000  سانترفیوژ کرده و آگلوتیناسیون را مشاهده و ثبت کنید.

لوله تست باید از نظر آگلوتیناسیون مثبت و لوله کنترل باید منفی باشد.