کنترل کیفیت آنتی هیومن گلوبولین

در این قسمت می توانید، نتایج کنترل کیفیت آنتی هیومن را ثبت کنید.

برای این کار در لوله تست، 100 میکرولیتر چک سل و 100 میکرولیتر آنتی هیومن و در لوله دیگر به عنوان کنترل 100 میکرولیتر چک سل و 100 میکرولیتر آلبومین اضافه و 10 تا 15 ثانیه با دور 2500 تا 3000  سانترفیوژ کرده و آگلوتیناسیون را مشاهده و ثبت کنید.

لوله تست باید از نظر آگلوتیناسیون مثبت و لوله کنترل باید منفی باشد.