کنترل کیفیت آلبومین

کنترل کیفیت آلبومین از چهار جهت باید مورد بررسی قرار گیرد:

  • Hemolytic Activity
  • Blocked reaction
  • No False Positive
  • Reactivity

از بررسی این موارد نتایج مورد انتظار به ترتیب زیر می باشد:

Hemolytic Activity

Patient Packed Cell + Patient Serum + Albumin ——> No hemolysis

20min 37°C 15sec centrifuge 3000 RPM

Blocked Reaction

RBC  (Rh+) 5% + Anti D + Albumin ——>  Aglutination (+)

20min-37°C-15sec centrifuge 3000 RPM

No False Reaction

RBC  (Rh-) 5% + Anti D + Albumin ——>  Aglutination (-)

20min-37°C-15sec centrifuge 3000 RPM

Reactivity

RBC  (Rh+) 5% + AHG + Albumin ——>  Aglutination (-)

20min-37°C-15sec centrifuge 3000 RPM