در قسمت کنترل کالیبراسیون می توانید ابزارهای مورد استفاده در مرکز را با ابزارهای کالیبره مقایسه نموده و صحت عملکرد دستگاههای مورد نظر را بررسی نمائید، همچنین می توانید تجهیزات مختلف مثلا دمای یخچال،  زمان کرنومتر، چهار گوشه ترازو، دمای چهار گوشه بن ماری و مواردی از این قبیل را کنترل کنید.

برای این کار ابتدا بخش مورد نظر را انتخاب کنید و شناسه ابزار آزمون و ابزار کالیبره را وارد کنید. خطای مجاز را با توجه به تجهیز مربوطه و مقادیری که در منابع اعلام شده وارد کنید.

در ستون Reference نتیجه حاصل از ابزار کالیبره و در ستون Result نتیجه حاصل از ابزار آزمون را وارد کنید.پس از وارد کردن نتایج، میزان اختلاف محاسبه شده و با خطای مجاز مقایسه می شود. در صورتی که اختلاف کمتر از خطای مجاز باشد، به صورت سبز رنگ و در صورتی که بیشتر از خطای مجاز باشد به صورت قرمز رنگ در ستون Error نمایش می دهد.