کنترل کالیبراسیون لوپ

کنترل کالیبراسیون لوپ بر اساس رنگ سنجی می باشد.

برای این کار:

  1. ابتدا حجم ادعایی لوپ خود را انتخاب کنید.
  2.     750 میلی گرم از پودر رنگی اوانس بلو را در 100 میلی لیترآب حل نمایید. غلظت این محلول 0.75 گرم درصد است.
  • برای لوپ های 5 و 10 میکرولیتری،چهار لوله ازمایش انتخاب کرده درلوله اول 2میلی لیتر ودرهریک ازلوله های باقی مانده 1میلی لیتر آب مقطر بریزید. 20  میکرولیتر از محلول ذخیره اولیه (0.75 گرم درصد) برداشته درلوله اول ریخته و کاملا مخلوط نمایید. سپس 1میلی لیتر از لوله اول برداشته ودرلوله دوم بریزید از لوله دوم درلوله سوم واین عمل را تا آخر ادامه دهید. در انتها یک میلی لیتر ازلوله آخر را برداشته و دور بریزید. به این ترتیب چهار محلول ذخیره به رقت های 100/1، 200/1 ، 400/1 و 800/1 خواهید داشت که رقت نهایی بدست آمده در هریک و میزان ماده رنگی موجود در ان مشخص خواهد بود.
  • برای لوپ های 1 و 2 میکرولیتری،چهار لوله ازمایش انتخاب کرده درلوله اول 10میلی لیتر ودرهریک ازلوله های باقی مانده 1میلی لیتر آب مقطر بریزید. 20  میکرولیترازمحلول ذخیره اولیه (0.75 گرم درصد) برداشته درلوله اول ریخته و کاملا مخلوط نمایید. سپس 1میلی لیتر از لوله اول برداشته ودرلوله دوم بریزید از لوله دوم درلوله سوم واین عمل را تا آخر ادامه دهید. در انتها یک میلی لیتر ازلوله آخر را برداشته و دور بریزید. به این ترتیب چهار محلول ذخیره به رقت های 500/1، 1000/1 ، 2000/1 و 4000/1 خواهید داشت که رقت نهایی بدست آمده در هریک و میزان ماده رنگی موجود در ان مشخص خواهد بود.
  •  
  • میزان جذب نوری (OD) هر یک ازشش محلول حاصله را به کمک اسپکتروفتومتردر طول موج 620 نانومتر به دست آورده و  در جدول1  (سمت چپ صفحه) ثبت کنید. منحنی استاندارد با توجه به داده های وارد شده رسم می گردد.
  • برای جدول 2 که در سمت راست قرار دارد 10 لوله انتخاب کرده و در هر کدام، یک لوپ از رنگ در یک میلی لیتر آب مقطر مخلوط کنید. در نهایت در مقابل طول موج 620  تا 630 نانومتر جذب نوری هر 10 لوله را در سیستم وارد کنید. میانگین 10 لوله به صورت خودکار محاسبه شده و نقطه ی کالیبراسیون با استفاده از میانگین 10 لوله بر روی نمودار به راحتی قابل مشاهده و مقایسه با حجم ادعایی است.