کنترل کالیبراسیون الایزا ریدر

کنترل کالیبراسیون بدین صورت است که ابتدا 3.1 گرم پتاسیم دی کرومات به اضافه 3.3 گرم KOH را در 2 لیتر آب مقطر مخلوط کرده و در فیلتر نوری 450 یا 630 نانومتر قرایت می شود  ( این محلول باید جذب نوری بین 2.0 الی 3.0 داشته باشد)  .

  چاهک ها را طبق پلیت راهنمایی که قرار داده شده و رقت های مناسب را که مشخص شده تهیه کنید( 10% ، 20%، 40%، 60%، 80% ، 100% ) .  کنید   به مقدار یکسان 200 در چاهک ها ریخته و جذب نوری آنها را قرائت کنید. سپس پلیت ها را بیرون آورده و مجددأ 180درجه بچرخانید و دوباره جذب نوری آن را قرائت کنید. و در جدول وارد نمائید .

تفسیر : مقدار Bias  مجاز باید کمتر از 1.5 درصد باشد . و چنانچه در این قسمت مشکلی وجود داشته باشد جهت چک فیلترهای نوری دستگاه، با شرکت تماس حاصل  شود.

توجه : اگر مقدار بایاس محاسبه شده حداکثر در دو جایگاه  بیشتر  باشد کالیبراسیون دستگاه مشکل دارد.