در ارتباط با کنترل کیفیت رنگ ها و محلول ها توجه به چند نکته حائز اهمیت است:

روزانه معرف ها را از نظر ظاهري بررسي كنيد.

1- اگر رنگ رسوب كرده يا ته نشين شده، قبل از استفاده آن را صاف كنيد، حتي زماني كه معرف ها به صورت تجاري خريداري مي شوند.

نكته: بعضي رنگ ها، مي توانند آلوده شوند. در صورت شک به آلودگی ، انجام رنگ آميزی با استفاده از معرف تازه توصيه ميگردد .

2- تبخير شدن مواد ممكن است كارايي و تأثير معرف ها را دگرگون كند. اگر محلول هاي كاري با مصرف روزانه تمام نمي شوند، بايد به طور منظم تعويض شوند

3-باز ماندن درب بطری رنگ باعث جذب دی اکسید کربن هوا و کاهش کیفیت رنگ می شود بنابراین سعی شود رنگ به صورت تازه تهیه و استفاده شود .

در این فرم ابتدا برای کنترل محلول ها باید تمامی محلول ها در سیستم تعریف شوند . برای این کار بر روی مدیریت محلول ها کلیک نمایید تا صفحه باز شود.

نام بخش انتخاب کنید. نام محلول را یادداشت کنید. دوره های کنترل کیفیت روزانه ، هفتگی یا… را انتخاب نمایید. سپس در قسمت موارد کنترل، آیتم هایی که برای هر محلول کنترل میکنید را یادداشت کنید و اضافه به لیست را بزنید، و آیکن ذخیره را بزنید.

پس از ثبت محلول ها وارد صفحه اصلی شوید با انتخاب نام بخش، نام محلول، تاریخ تولید و انقضا، سری ساخت ، شرایط نگهداری ، تعداد و مسئول ساخت و تایید را انتخاب نمایید .

همچنین مواردی را که کنترل کردید را تیک قابل قبول بزنید و اگر نتیجه خوب نبود تیک غیرقابل قبول را بزنید و در کادر توضیحات اقدام اصلاحی مربوطه را یادداشت نمایید.