نحوه  کنترل کیفیت فور :

تست شیمیایی : برای هرباراستفاده از ازمایش فور(لوله براون Browne) استفاده شده وتغییررنگ مناسب (قرمزبه سبز) درانتهای هرمرحله بررسی شود. با نوار مخصوص کار دستگاه و استریلیزاسیون را کنترل میکنیم.

درصورتی که امکان پایش فیزیکی وجود ندارد مثلا درصورت عدم وجود دماسنج از ازمایشات بیولوژیک مربوطه استفاده میشود.

تست بیولوژیک : استفاده از نوار کاغذی حاوی اسپورباسیلوس سوبتیلیس واریته نیجر ATCC 9372  بطور هفتگی

سیکل سترون سازی باید حداقل 5 -10 اسپورباسیلوس سوبتیلیس واریته نیجررا غیر فعال کند.

در این فرم ابتدا نام بخش، دستگاه، تاریخ استفاده و هدف استفاده را انتخاب میکنیم. همچنین دما در زمان استقرار و نتیجه اندیکاتور را وارد می کنیم.پس از پرکردن اطلاعات ذخیره بزنید سپس از صفحه خارج شوید.