نحوه  کنترل کیفیت فور :

تست شیمیایی : استفاده از نشانگر (اندیکاتور) شیمیایی در هر بار استفاده از اتوکلاو الزامی است. امکان ثبت تاریخ سترون سازی، تاریخ انقضاء سری ساخت، نام فرد سترون کننده و نام محیط کشت بر روی این برچسب وجود دارد. برای ثبت کردن نام محیط کشت از علایم اختصاری استفاد ه کرد  و نیز برای ثبت کردن نام فرد سترون کننده به او شماره (کد) بدهید.

تست بیولوژیک : استفاده از اندیکاتور بیولوژیک حاوی اسپورباسیلوس سوبتیلیس واریته نیجر ATCC 9372  بطور هفتگی

سیکل سترون سازی باید حداقل105  اسپورباسیلوس سوبتیلیس واریته نیجررا غیر فعال کند.

D-Value  اسپورهای مورد مصرف درحرارت 160درجه معادل 10-5 وZ-Value انها حدود25 است.

D-Value دریک دمای مشخص میزان کشتن باکتری را اندازه گیری می کند وبا مدت زمان مورد نیازبرحسب دقیقه جهت کشته شدن 90٪ باکتریها نشان داده می شود.

 Z-Valueمعیاراندازه گیری مقاومت حرارتی اسپورها بوده که بامقدارحرارت (برحسب درجه سانتیگراد) مورد نیاز جهت نابودی اسپورها باسرعت ده برابرمشخص می شود.

در این فرم ابتدا نام بخش، دستگاه، تاریخ استفاده و هدف استفاده را انتخاب میکنیم. همچنین دما در زمان استقرار و نتیجه اندیکاتور را وارد می کنیم.پس از پرکردن اطلاعات ذخیره بزنید سپس از صفحه خارج شوید.