کنترل کیفیت

استفاده از نشانگر شیمیایی و چسب اتوکلاو

استفاده از چسب اتوکلاو و نشانگر (اندیکاتور) شیمیایی در هر بار استفاده از اتوکلاو الزامی است. معمولا از دو نوع نشانگر شیمیایی استفاده می شود: امکان ثبت تاریخ سترون سازی، تاریخ انقضاء سری ساخت، نام فرد سترون کننده و نام محیط کشت بر روی این برچسب وجود دارد.

اندیکاتور بیولوژیک

استفاده از نشانگر بیولوژیک به طور هفتگی و بر حسب روزهای کاری استفاده از اتوکلاو توصیه می شود. باید از اندیکاتور بیولوژیک شامل ویال حاوی  اسپور: باسیلوس استئارترموفیلوس استفاده و صحت دماسنج را کنترل نمود.

اگر از بنفش به زرد تغییر رنگ دهد، باکتری در آن رشد کرده و عدم صحت فرآیند استریلیزاسیون را نشان می دهد. باید هنگام استفاده از این نشانگر فشار حدود ١١۵ بار و دما در حد مطلوب باشد.

فرم مربوطه شامل بخش دستگاه، انتخاب دستگاه اتوکلاو که البته ممکن است مرکزی بیش از یک اتوکلاو داشته باشد، تاریخ و ساعت شروع و پایان کار با اتوکلاو، هدف استفاده از اتوکلاو، از این لحاظ  که صرف استریل کردن کدام بخش شده است، دما و فشار در زمان دستگاه و در نهایت نتیجه ی اندیکاتورهای شیمیایی و بیولوژیک از نظر مناسب، یا نامناسب بودن مشخص می شود و چنانچه نامناسب باشد در قسمت توضیحات نوشته می شود.