کارتابل عدم انطباق

در کارتابل من،کاربری که مجوز دسترسی به کارتابل عدم انطباق را داشته باشد میتواند هر مرحله از فرآیند عدم انطباق که به ایشان ارجاع داده شده را مشاهده کند و با کلیک روی گزینه آبی رنگ مشاهده، عدم انطباق مربوطه را باز کند و قسمت مربوطه به خودش را پرکند مانند علل ریشه ایی عدم انطباق یا موارد دیگر و به شخص دیگر مثلا مسئول فنی ارجاع بدهد و یا اگر نیازی ندارد گزینه پایان یافته را از مرحله فرآیند بزند.