در کارتابل من،کاربری که مجوز دسترسی به کارتابل عدم انطباق را داشته باشد میتواند هر مرحله از فرآیند عدم انطباق که به ایشان ارجاع داده شده را مشاهده کند و با کلیک روی گزینه آبی رنگ مشاهده، عدم انطباق مربوطه را باز کند و قسمت مربوطه به خودش را پرکند مانند علل ریشه ایی عدم انطباق یا موارد دیگر و به شخص دیگر مثلا مسئول فنی ارجاع بدهد و یا اگر نیازی ندارد گزینه پایان یافته را از مرحله فرآیند بزند.