قسمت بعدی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت تریتا، که از اهمیت ویژه ای جهت شناسایی کمی و کاستی های مرکز میباشد؛ بخش چک لیست هاست ، که در این بخش انجام چک لیستهای ممیزی داخلی، صورت میگیرد. این چک لیستها، شامل یک چک لیست جامع و بر اساس سنجه است و تعدادی چک لیست تخصصی برای بخشهای مختلف میباشد؛ که تمامی این فرم ها، ابلاغی از سوی آزمایشگاه مرجع سلامت است.


 عملکرد انجام ممیزی، بر این اساس است که به طور مثال، ابتدا چک لیست جامع را انتخاب کرده، و سپس، با کلیک بر روی گزینه ی جدید، پنجره ی ورودی به چک لیست باز میشود و اطلاعات لازم، شامل نوع چک لیست، نام ممیز، و نام مسئول تایید، انتخاب میشود و سپس ، ایجاد چک لیست انتخاب میشود.

با انتخاب چک لیست جامع، کلیه ی سرفصل های ممیزی، مشخص شده، و با کلیک بر روی هر کدام از سرفصلها، سوالات مربوطه مشخص میشود و پس از ممیزی، وضعیت ارزشیابی نسبت به سوالات، از نظر بلی، خیر، نیاز به اقدام اصلاحی، و یا اینکه کاربردی ندارد،مشخص می شود و توضیحات لازمه ثبت میگردد.

برای هر کدام از سوالات مواردی که باید بررسی شود به صورت راهنما در کادر سوال قرار گرفته و می توان در باکس هرکدام تیک تایید بررسی را انتخاب کرد و پس از تکمیل تمامی سوالات به تفکیک بلی،خیر و اقدام اصلاحی قابل رویت می باشد که می توان به راحتی آنالیز ممیزی را انجام داد و جهت عملکرد بهتر آزمایشگاه موارد خطا را پس از ثبت در فرم عدم انطباق رفع نمود.