چارت سازمانی:

چارت سازمانی نموداری است که منحصر به هر آزمایشگاه است که در آن سمت هر پرسنل در جایگاهی که مسول فنی تعیین کرده است رسم میشود که در راس نمودار سازمانی سمت مافوق مانند موسس و مسئول فنی آزمایشگاه قرار می گیرد که در ادامه سمت های دیگر از سمت مافوق رسم می شوند به عنوان مثال در زیر مجموعه مسئول فنی  سمت هایی مانند سوپروایزر ، مسول ایمنی و بهداشت و مسئول کنترل کیفیت و مسئول امور مالی وحسابداری قرار می گیرد.

در نهایت کلیه کارکنان آزمایشگاه اعم از (مسئولین بخش ها ، پرسنل ها،مسئول خدمات و …) زیر مجموعه سوپروایزر قرار می گیرد.که می تواند در آزمایشگاههای مختلف متفاوت باشند.

در این فرم چارت سازمانی بصورت اتوماتیک وقتی برای هر پرسنل سمت و جانشین تعیین میشود ، رسم میشود.و با نگه داشتن موس روی هر سمت در چارت سازمانی جانشین را نمایش میدهد.

از دیگر قابلیت های نرم افزار در قسمت چارت سازمانی می توان به انتخاب یک سمت برای چندین پرسنل اشاره کرد که تمامی پرسنل ها با سمت یکسان در چارت نمایش داده می شوند.

اگر میخواهید ترتیب نمودار را بصورت افقی یا عمودی تغییر دهید از قسمت امکانات و پشتیبانی وارد صفحه تنظیمات شوید و در تب کارکنان میتوانید سطح بندی نمودار را تغییر بدهید.

سوالات متداول #