همترازی الایزا ریدر

آزمون همترازی (Alignment) کالیبره بودن موتور جا به جا کننده پلیت در الایزا ریدر را مورد بررسی قرار می دهد.

نحوه انجام این آزمون به این شکل می باشد که ابتدا یک پلیت خالی را انتخاب کرده و ول های تمیز (ترجیحا نو) را در 4 خانه قرار می دهیم.

شماره ی خانه ها به ترتیب A1، A12، H1 و H12 می باشد.

درون هر ول (چاهک) 200 میکرولیتر آب مقطر ریخته و مقدار جذب نوری چاهک را با استفاده از الایزا ریدر تعیین می کنیم.

تغییرات جذب نوری 0.015±  مطلوب می باشد؛ اگر نتایج حاصل نشد نیاز به انجام اقدامات اصلاحی جهت رفع خطا می باشد.

به این ترتیب تاریخ، بخش و دستگاه را انتخاب کرده سپس جذب های نوری بدست آمده را در کادر value وارد می کنیم و تفسیر برای ما صورت می گیرد.