محیط نیم مک فارلند شاخصی در تست آنتی بیوگرام است که میزان کدر بودن نمونه خود را با آن مقایسه می کنیم .
 این محیط حاوی  1.5×10^8   باکتری است . که برای آنتی بیوگرام  وجود حداقل این مقدار باکتری در هر میلی لیتر لازم است .کدورت در مقابل فیلتر نوری 620 تا 630 بررسی می شود و OD قابل قبول بین 0.08 تا 0.13 می باشد

در نرم افزار پس از 3 مرتبه خوانش میانگین محاسبه می شود و در نهایت تایید شدن یا نشدن نتیجه مشخص می شود.