در قسمت نیاز سنجی  مسئول فنی بر اساس معیار ها و سیاست های آموزشی خود در این فرم آیتم های آموزشی مورد نیاز هر پرسنل را وارد می کند؛به این صورت که ، با وارد کردن کد ملی پرسنل نام پرسنل به صورت خودکار مشخص می شود.
چنانچه پرسنلی کد ملی وارد نکرده باشد، در قسمت نام و نام خانوادگی می توان پرسنل را مشخص نمود.
دوره ی آموزشی مورد نیاز پرسنل بر اساس تقویم آموزشی که تعیین شده انتخاب و سپس ذخیره می شود و در نهایت لیست موارد آموزشی کارکنان را می توان به صورت یک فهرست ملاحظه و بر اساس فیلتر های مختلف جستجو کرد.