نمایش درختی مستندات

در قسمت نمایش درختی می توانید مجموع مستندات موجود در نرم افزار را به صورت یک نمودار درختی به تفکیک بخش و گروه مشاهده نمایید.

ابتدا با کلیک بر روی مستندات، می توانید زیر مجموعه ها را به صورت بخش های جداگانه، مشاهده کنید و سپس در هر بخش هم زیرمجموعه ها به تفکیک گروه سندهای مربوطه قابل رویت هستند. پس از کلیک تمامی سندهای هر گروه، در جدول قابل مشاهده هستند که برای یافت یک سند خاص می توانید از فیلترهای کد سند، گروه، بخش، عنوان و تاریخ نیز استفاده کنید.

در همین قسمت می توانید با کلیک راست روی عناوین موجود، زیرمجموعه جدید ایجاد کنید، عنوان را ویرایش کنید، زیرمجموعه ها را به گروه های دیگر انتقال دهید و همچنین از قسمت افزودن سند، سند جدید اضافه کنید.