پس از اتمام آزمون نتیجه آزمون بلافاصله در اختیار آزمون دهنده قرار می گیرد و مستندات و نتایج در بایگانی آموزش نگهداری می شود.

اگر فرد حداقل امتیاز لازم ” مشخص شده در مدیریت آزمون” را کسب نماید  با کلیک بر روی ” صدور گواهی ” گواهی برای فرد صادر خواهد شده در غیر اینصورت گواهی صادر نمی شود و پیغام مرتبط ظاهر می شود.

اگر روی مشاهده نتیجه کلیک نمایید صفحه زیر باز می شود و پاسخنامه را مشاهده می نمایید. اگر نتیجه آزمونتان مورد قبول نبود میتوانید با کلیک روی ” بازکردن مجدد آزمون” برای بار دوم آزمون دهید و نتیجه قبلی شما پاک میشود.