مکانیکال اتوآنالایزر

ارزیابی سیستم های مکانیکی دستگاه اتوآنالایزر

بررسی هیدرولیک دستگاه : 

برای بررسی این سیستم از یک تستی که بیشترین حجم معرف و کمترین حجم نمونه را داشته باشد استفاده می کنیم مانند تست آلبومین یا پروتئین توتال.
” چند بار 10 الی 15 بار تست را با دستگاه خوانده و پراکندگی نتایج را با استفاده از محاسبه ضریب تغییرات بدست می آوریم در حالت قابل قبول باید مقدار ضریب تغییرات کمتر از مقدار مجاز باشد

ارزیابی  سیستم هیدرولیک ( تست آلبومین ) برای ارزیابی دقت دستگاه فقط در مقادیر پائین نمونه ( 2 و 5 میکرولیتر ) خوب است ولی اطلاعاتی در مقادیر بالا 15 میکرولیتر و بالاتر ) به شما نمی دهد ( مثال بالا ) آزمون آلبومین ممکن است نرمال باشد ولی خطا در مقادیر بالا وجود دارد .

برای ارزیابی سیستم مخلوط کردن یا میکسینگ از یک تست با حجم نهایی بالا استفاده می شود  که روتین ترین تست موجود در اکثر آزمایشگاه ها تست کراتینین است

برای این ارزیابی  یک نمونه انتخاب کنید و چندین بار ( حداقل 10 بار ) اندازه گیری کنید و مقدار ضریب تغییرات سنجش ها را محاسبه کنید که باید کمتر از مقدار ضریب تغییرات مجاز باشند.

ارزیابی دمای محفظه واکنش

کنترل حرارت محفظه واکنش که تاثیر بسیار زیادی در جلوگیری از خطا دارد. تستی را که به حرارت حساس است مانند آنزیم ها بخصوص آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز انتخاب کرده و  10 الی 15 بار با دستگاه قرائت کرده و مقدار ضریب تغییرات محاسبه می شود که باید کمتر از مقدار مجاز باشد در غیر این صورت دمای محفظه واکنش پایدار نیست.