آموزش #

موارد غیر طبیعی شامل تکرار نتایج بالاتر یا پایین تر از نرمال رنج، تکرار نتایج بحرانی و مواردی که با شرح بالینی بیمار مطابقت ندارد میشود.

این آیتم برخورد با نتایج غیرطبیعی است که هر آزمایشگاهی بر اساس سیاست های خود برای این قسمت فرایندی تدوین میکند. ابتدا تاریخ،بخش و نام تست مشخص میشود و سپس شماره پذیرش و نام بیمار به همراه علت تکرار( که مواردی در این قسمت به صورت پیش فرض قرار داده شده است) و بررسی شرایط نمونه ثبت می گردد.و در مرحله بعدی از نظر مطابقت با نتایج قبلی، مطابقت با نتایج سایر تست ها، مشاوره با پزشک و بررسی شرح حال، مورد ارزیابی قرار میگیرد.
قسمت بعدی نوع تکرار است . اقداماتی که برای تکرار صورت میگیرد در این مرحله ثبت میشود: شامل روش آزمایش، کیت انجام آزمایش، نام دستگاه انجام دهنده به همراه روش ، کیت و دستگاه تکرار نهایی فرد تکرار کننده در آخر نتیجه اولیه به همراه نوع تکرار از نظر تکرار روی همان نمونه یا نمونه جدید و یا ارجاع به آزمایشگاه معتبر دیگر که انجام شده است، ثبت میگردد و نتیجه اولیه و نهایی مشخص شده و مسئول تایید نیز معرفی می گردد.

در صورتی که نتیجه جزء نتایج بحرانی باشد قسمت ثبت و گزارش نتایج بحرانی فعال شده و می توان تمامی اقداماتی که حین گزارش نتایج بحرانی انجام میشود را مشخص کرد.

و با تیک زدن موارد بحرانی در قسمت فهرست می توانید براحتی موارد بحرانی از سایر موارد جستجو کنید.

فلوچارت برخورد با نتایج غیر طبیعی #