مقادیر بحرانی هر تست که در افزودن آزمایشات تعریف شده، به صورت لیست قابل مشاهده است و می توان براساس بخش، نام آزمایش و یا نام اختصاری، مقدار بحرانی را جستجو نمود.