مستندات عدم انطباق

آیتم بعدی مربوط به دستورالعمل های عدم انطباق هر بخش است که پرسنل در بدو استخدام باید دستورالعمل ها را مطالعه کرده، تا چنانچه عدم انطباقی رخ داد آگاهی لازم جهت برخورد با آن را داشته باشند.

کلیه ی مستنداتی که مربوط به عدم انطباق است مانند دستورالعمل عدم انطباق بخش ها را، می توان در قسمت مستندات ملاحظه نمود و باز گذاری یا ویرایش انجام داد.

همچنین آیتم تایید سند را داریم که روی هر دستورالعمل گزینه ویرایش را بزنید. سپس تایید سند از کادر بالا را کلیک نمایید و اگر توضیحاتی بابت تایید سند یا ویرایش آن دارید وارد کنید سپس گزینه این سند مورد تایید میباشدرا بزنید. هر کسی که مجوز تایید سند را دارد باید این کار را با نام کاربری خودش انجام بدهد.

برای سوابق ویرایش نیز به این صورت است که روی ویرایش دستورالعمل کلیک نمایید پس از اعمال تغییرات گزینه save را در Word بزنید و سپس  گزینه ذخیره رابزنید .پس از آن در سوابق ویرایش تاریخ آخرین ویرایش سند قابل مشاهده است.