مستندات انبارداری

 دراین  آیتم دستورالعمل مربوط به هر تامین کنندگان یا مستندات مربوط به آنرا، مشاهده و قابل بارگذاری  میباشد.و چنانچه دستورالعملی نیاز به ویرایش داشته باشد می توان آن را ویرایش نمود و همچنین اگر بخواهید دستورالعملی اضافه نمایید، قابل انجام می باشد.

برای بارگذاری میتوانید دکمه جدید را بزنید و پس از پرکردن آیتم های کد سند، عنوان سند، ویرایش، گروه، بخش و مسئول تایید از انتخاب فایل دستورالعمل مورد نظرتان اگر بصورت Pdf یا اسکن شده است بارگذاری نمایید و یا با کلیک روی ساخت سند متنی جدید در Word تایپ کنید و ذخیره را بزنید.

همچنین آیتم تایید سند را داریم که روی هر دستورالعمل گزینه ویرایش را بزنید. سپس تایید سند از کادر بالا را کلیک نمایید و اگر توضیحاتی بابت تایید سند یا ویرایش آن دارید وارد کنید سپس گزینه این سند مورد تایید میباشدرا بزنید. هر کسی که مجوز تایید سند را دارد باید این کار را با نام کاربری خودش انجام بدهد.

برای سوابق ویرایش نیز به این صورت است که روی ویرایش دستورالعمل کلیک نمایید پس از اعمال تغییرات گزینه save را در Word بزنید و سپس  گزینه ذخیره رابزنید .پس از آن در سوابق ویرایش تاریخ آخرین ویرایش سند قابل مشاهده است.