مدیریت مصرف کیت و کنترل

در این آیتم تاریخ باز کردن کیت ، شماره و نام اولین بیماری که با کیت آزمایش انجام شده است و نیز تاریخ پایان مصرف کیت  و نام و شماره آخرین بیماری که با کیت فوق آزمایشات بیمار انجام شده است ثبت می شود.