مدیریت تولید کنندگان

در قسمت تولید کنندگان می توانید شرکت های تولید کننده کاهای های مصرفی را ثبت کنید.

در این قسمت برای هر تولید کننده یک کد شناسایی تعریف کرده و سپس نام و شماره تلفن مربوطه را وارد کنید. در قسمت توضیحات نیز می توانید سایر اطلاعات مورد نیاز را ثبت کنید.

در صورت قطع همکاری با شرکت تولید کننده میتوانید تیک فعال را بردارید و وضعیت تولید کننده بصورت غیرفعال در می آید.

در قسمت فهرست می توانید فهرست شرکت های تولید کننده را مشاهده کرده و چاپ بگیرید.