بعد از تعریف دوره های آموزشی در این قسمت آزمون ها طراحی می شود و برای  هر آزمونی سئوالات مختلف بر اساس صلاحدید مدیریت آموزش و یا آموزش دهنده در این بخش تعریف می شود.

در این فرم ابتدا عنوان آزمون ، فایل آموزشی اگر قرار هست قبل از آزمون پرسنل مطالعه کنند بارگذاری میشود، زمان شروع و پایان آزمون، مدت زمان پاسخدهی به آزمون، حداقل نمره قابل قبول و صدور گواهی و در نهایت دوره ایی که قرار هست برای آن آموزش برگزار شود را انتخاب می نمایید.سپس آیکن ذخیره را می زنید.

برای طراحی سوالات هم روی آزمون مورد نظر گزینه آبی رنگ مدیریت سوالات را می زنید و سوالات را به ترتیب طرح کنید و گزینه ها را تایپ کنید و همچنین گزینه درست را در دایره تیک بزنید و ذخیره را بزنید. اگر سوال را حذف یا ویرایشی خواستید انجام دهید کلیک راست روی سوال نمایید.