در این بخش از نرم افزار لیست آزمایشات بصورت کلی، به تفکیک هر بخش و همچنین بصورت دو فرم لیست آزمایشات ارسالی و اورژانسی قابل مشاهده است.

اگر در افزودن آزمایش تیک ارسالی یا اورژانسی را زده باشید در این بخش می توانید بصورت دو لیست مجزا مشاهده نمایید.

سوالات متداول #