در کنترل کیفیت محیط های کشت باید هم از نظر رشد باکتری مورد نظر کنترل شود و هم از نظر ممانعت از رشد باکتریهای غیر از باکتریهای انتخابی ارزیابی شوند .کیفیت محیط های کشت بطور مستقیم بستگی به کیفیت مواد خام مورد استفاده در تهیه آنها دارد.طول عمر محیط های کشت تهیه شده بستگی به نوع اجزاء تشکیل دهنده محیط، نحوه نگهداری و ذخيره کردن آنها دارد. تمامی محیط های کشت باید دور از نور نگهداری شوند. تابش نور به محیط های کشت موجب تشکیل مواد باکتریوستاتیک و باکتریساید مانند پراکسیداز می گردد.

اگر محیط کشت تایید نشد میتوانید علل رایج اشکالات را در دستورالعمل کنترل کیفیت محیط کشت موجود در نرم افزار مطالعه کنید.

در نرم افزار تریتا  ابتدا تاریخ ، بخش ، نام محیط کشتی که مورد ارزیابی قرار می گیرد ، سری ساخت و تاریخ انقضا مشخص می شود و برای هر محیط کشت که انتخاب می گردد ارگانیسم هایی که می توان استفاده کرد به عنوان کنترل، مشخص می شوند و راحتتر می توان سوش لازمه را انتخاب نمود. نرم افزار قابلیت این را دارد که تصاویر رشد ارگانیسم ها بر روی محیط های انتخابی جهت راهنمایی بهتر ارائه دهد. 

در ستون سمت چپ کلیه ی مواردی که پس از ساخت محیط باید چک شود لحاظ شده است که پس از بررسی تیک تایید گزینه زده می شود و چنانچه گزینه ای تایید نشود نتیجه مورد تایید واقع نمی گردد و نیاز به انجام اقدامات اصلاحی دارد که در کادر توضیحات یادداشت نمایید.

پس از ثبت موارد در فهرست قرار می گیرند که می توان با دوبار کلیک کردن روی رکورد مورد نظر به جزئیات دسترسی پیدا کرد.

بطور مثال محیط کشت مولر هینتون آگار از نظر  کنترل PH
کنترل Ca , Mg
کنترل Thymin,Thymidine بررسی شود.