محاسبه گر های آماری

به کمک آیتم حسابگرها که در قسمت کنترل کیفیت قرار گرفته می توان کلیه محاسبات مربوط به CV، بایاس، خطای کل و CV تجمعی آزمایشات را محاسبه کرد.

در قسمت CV در فرم زیر پس از انتخاب نام بخش ، دستگاه و تست باید در کادر assay تعداد خوانش را وارد کنید مثلا 5 مرتبه . ران یعنی تعداد روزهای کاری و مقدار CV مجاز را نیز در کادر مربوطه قرار دهید تا محاسبات صورت گیرد.

به کمک آیتم حسابگرها که در قسمت کنترل کیفیت قرار گرفته می توان کلیه محاسبات مربوط به CV، بایاس، خطای کل و CV تجمعی آزمایشات را محاسبه کرد.

در قسمت CV در فرم زیر پس از انتخاب نام بخش ، دستگاه و تست باید در کادر assay تعداد خوانش را وارد کنید مثلا 5 مرتبه . ران یعنی تعداد روزهای کاری و مقدار CV مجاز را نیز در کادر مربوطه قرار دهید تا محاسبات صورت گیرد.

در قسمت حسابگر بایاس، بخش، دستگاه، نام تست و مقدار بایاس مجاز را در قسمت های مربوطه وارد می کنیم

سپس نتایج آزمایشگاه را در کادر Lab Result و نتایج مورد انتظار را در کادر Target وارد می کنیم تا محاسبه بایاس برای ما صورت بگیرد.

در آیتم محاسبه گر خطای کل می توان خطای کل آزمایشات را با توجه به ضریب اطمینان مورد نظر محاسبه و آنرا با خطای کل مجاز مقایسه کرد.

بدین منظور مقدار TE% مجاز، CV% و Bias% تست مورد نظرمون رو وارد کرده و محاسبه خطای کل یا همان TE% برای ما صورت می گیرد.