هر دستگاه باید لاگ بوک داشته باشد ، که لاگ بوک به صورت هوشمندانه تعریف شده است که بخش مربوط انتخاب می شود، ساعت شروع و ساعت پایان کار با دستگاه را نیز می توان ثبت کرد. وضعیت مناسب یا نامناسب بودن دستگاه را مشخص میکنیم و در صورت نامناسب بودن ، توضیحات لازم وارد می شود، که این اطلاعات بعد از ذخیره کردن در قسمت فهرست نام دستگاه و کاربر آن قابل مشاهده است.