عدم قطعیت کنترل کیفیت داخلی

 تعریف عدم قطعیت Uncertainty

عدم قطعیت یک گستره مقادیری است که با اطمینان تعیین شده، تخمین زده میشود که اندازه گیری آنالیت در این فاصله قرار دارد. که در این قسمت براساس نتایج کنترل کیفیت داخلی محاسبه میشود.

عدم قطعیت شکل یک گستره یا بازه را به خود گرفته و چنانچه برای یک روش آنالیزی و نوع نمونه معین تخمین زده شود، میتواند برای تمام تعیین های دیگر نیز توضیح داده شود. عموماً نمی توان از عدم قطعیت برای تصحیح یک نتیجه اندازه گیری استفاده کرد.

در کنترل کیفیت داخلی از شاخص های عدم دقت ، عدم صحت ، رگرسیون و بازیافت می توانید استفاده کنید. 

ابتدا نام بخش، دستگاه، تست و ضریب اطمینانی که میخواهید سطح کیفیت آزمایشگاه را تعیین کنید انتخاب می نمایید.

برحسب اینکه از کدام روش میخواهید عدم قطعیت داخلی را بسنجید مورد دلخواهتان را تیک بزنید و بقیه را از تیک فعال بردارید.

در قسمت Imprecision  سه سطح کنترل نرمال،بالا و پایین داریم که n یعنی تعدادبار کنترل ها که آزمایش کردید می تواند برای یک یا دو ماه اخیر را وارد کنید مثلا 55 مرتبه در طول دوماه اندازه گیری کنترل نرمال داشته اید. پس میانگین CV دوماه اخیر را وارد میکنید. اگر در آزمایشگاه از سطح های High و Low استفاده میکنید،برای کنترل های بالا و پایین هم این کار را انجام میدهید. و در پایین ستون عدم قطعیت دقت محاسبه میشود.جواب نهایی عدم قطعیت شما همان Un Expanded است.

در قسمت عدم قطعیت صحت یا Inaccuracy می توانید با استفاده از کنترل صحت یا کالیبراتور در قسمت True value عدد تارگت بروشور را وارد کنید. و در ستون پایین کادر 4 یا 5 مرتبه اندازه گیری کالیبراتور را وارد کنید. سپش نتیجه عدم قطعیت صحت در پایین ستون نمایش میدهد.جواب نهایی عدم قطعیت شما همان Un Expanded است.

در قسمت رگرسیون بااستفاده از یک ماده CRM یا رفرانس با 10 مرتبه اندازه گیری در آزمایشگاه و وارد کردن اعداد نمونه رفرانس در ستون رفرانس و اندازه گیری ما در ستون Lab Value ، عدم قطعیت رگرسیون محاسبه میشود.جواب نهایی عدم قطعیت شما همان Un Expanded است.

و در قسمت ریکاوری با وارد کردن حجم مقدار نمونه اندازه گیری در Sample vol مثلا 1000 لاندا ، وارد کردن 10% حجم کالیبراتور باتوجه به حجم نمونه که میشود 100 لاندا، وارد کردن غلظت کالیبراتور مثلا 500 در Added Conc میتوانید محاسبه عدم قطعیت ریکاوری را انجام دهید.Spiked conc بطور خودکار پس از پر کردن سه کادر قبلی محاسبه میشود که درواقع یعنی غلظت 10%کالیبراتور را حساب میکند.

 شما در ریکاوری یک نمونه را به دو قسمت مساوی تقسیم میکنید که نمونه آنالیت یعنی نمونه اصلی شما بدون اضافه شدن کالیبراتور اندازه گیری کردید و نمونه Spiked یعنی نمونه ایی که به آن 10% کالیبراتور اضافه کردید.

و در آخر با مشخص کردن ضریب اطمینان، Un Expanded تست شما در آزمایشگاه محاسبه میشود که اگر بطور مثال 12 شد یعنی اگر جواب تست شما مثلا 100 است، میتوان گفت با ضریب اطمینان 95% که انتخاب کردید نتیجه تست شما بین 88 تا 112 میباشد. جواب نهایی عدم قطعیت شما همان Un Expanded است.

سوالات متداول #