عدم قطعیت کنترل کیفیت خارجی

 تعریف عدم قطعیت Uncertainty

عدم قطعیت یک گستره مقادیری است که با ضریب اطمینان تعیین شده ،تخمین زده میشود که اندازه گیری آنالیت  در این فاصله قرار دارد.

عدم قطعیت شکل یک گستره یا بازه را به خود گرفته و چنانچه برای یک روش آنالیزی و نوع نمونه معین تخمین زده شود، میتواند برای تمام تعیین های دیگر نیز توضیح داده شود. عموماً نمی توان از عدم قطعیت برای تصحیح یک نتیجه اندازه گیری استفاده کرد.

برای بررسی عدم قطعیت روش های مختلفی ارائه شده است و در کشور ما استفاده از نتایج کنترل کیفیت داخلی و نتایج ارزیابی خارجی کیفیت راحت تر و به صرفه تر از بقیه روش هاست.

در ارزیابی خارجی کیفیت از نتایج میانگین گروه ،نتایج آزمایشگاه ، CV گروه و CV within Run آزمایشگاه باید استفاده شود .

 در این فرم از نرم افزار پس از انتخاب کردن تاریخ، نام بخش، دستگاه، تست، کیت میتوانید در کادر پایین در قسمت دوره،نام دوره ارزیابی خارجی کیفیت آزمایشگاه را وارد کنید مثلا 1-98 ، n یعنی تعداد آزمایشگاه های شرکت کننده در دوره، Lab Result یعنی نتیجه آزمایشگاه شما و Group CV یعنی نتیجه CV دوره و اینتر را بزنید،Bias خودش محاسبه میشود. برای این قسمت بهتر است نتیجه چند دوره را وارد کنید .و در قسمت راست جدول ضریب اطمینان و CV آزمایشگاه را وارد میکنیم سپس Uc Expanded تست شما محاسبه میشود.