در قسمت طراحی فرم تعدادی فرم پر کاربرد به صورت پیش فرض در اختیار شما قرار گرفته و همچنین می توانید هر نوع فرم و چک لیست که مد نظرتان است طراحی کنید.

در این قسمت با کلیک روی جدید، عنوان و در صورت لزوم توضیحات فرم را وارد کرده و ساخت فرم را بزنید. سپس از لیست، مقابل عنوان فرم مورد نظر، روی آیکون آبی رنگ ویرایش کلیک کنید. در این قسمت با کلیک روی گروه جدید می توانید در صورت نیاز، برای فرم خود گروه های مختلف تعریف کنید و همچنین می توانید با کلیک روی فیلد جدید، فیلدهای مختلفی از جمله ورودی متنی و عددی، انتخاب بخش، انتخاب پرسنل، انتخاب تجهیزات و… را ایجاد کنید.

برای ایجاد متن های داخل لیست های کشویی روی نوشته آن کلیک کنید تا فیلد مورد نظر باز شود و در لیست باز شونده می توانید آیتم های داخلی لیست ها را تعریف کنید.

پس از طراحی فرم، در قسمت فهرست، با کلیک بر روی آیکون آبی رنگ ستون های لیست، موارد مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

در قسمت فرم ها، تمامی فرم های طراحی شده قابل مشاهده هستند که می توانید در بازه های زمانی مختلف، آن ها را باز نموده و تکمیل کنید. همچنین سوابق موارد تکمیل شده در قسمت فهرست قابل مشاهده هستند.