پیش از آن که با توجه به نتایج سرم کنترل، در رابطه با تست ها، کیت ها و دستگاه ها تصمیم گیری کرده و تغییری ایجاد کنیم، باید ابتدا از صحت نتایج خود سرم کنترل مطمئن شد.

برای این کار در قسمت Control Validation، پس از انتخاب بخش، دستگاه، تست، کیت و کنترل، ابتدا در کادر Target، میزان تارگت کنترل برای پارامتر مورد نظر که در بروشور قید شده را وارد کنید.

سپس حداقل 10 با کنترل را به دستگاه بدهید و نتایج را وارد کنید. مقدار T با رمول زیر محاسبه شد و با T critical مقایسه می شود و در صورتی که کمتر از آن باشد، صحت سرم کنترل تایید می شود.