صحت فتومتریک الایزا ریدر

آزمون صحت فتومتریک براى بررســى اين مســئله كه آيا حداكثر جذب نــورى به مقدار مشخص در طول موج خاصى صورت می گيرد ، به عبارت ديگر هــدف تعيين تفاوت جذب واقعى با جذب مشــاهده شده است. صحت فتومتــریک بــه توانايى لامــپ در ارائه حداكثر تابش فتوالكتريك ، نوع و كيفيت منوكروماتور (تك رنگ كننده) بستگى دارد.

روش تهیه محلول : مقدار 40 میلی گرم از دی کرومات پتاسیم را در 900 میلی لیتر آب مقطر حل کرده و به مقدار 3.3 گرم پتاس به آن اضافه می کنیم و حجم نهایی را به یک لیتر می رسانیم این محلول به عنوان محلول استوک برای کنترل صحت فتومتریک در  الایزا ریدر  استفاده می کنیم

در یک استریپ ول ( چاهک ) مقدار 200 میکرولیتر از این محلول ریخته و با فیلتر  405 نانومتر در مقابل فیلتر  630 قرائت می کنیم میانگین جذب نوری باید  0.235+-0.040 باشد.