صحت فتومتریک اسپکتروفتومتر

روش کار : برای محدوده نور UV ابتدا 50 ميلي گرم دي كرومات پتاسيم خشك شده را با ترازوي كاليبره وزن نموده ودر يك ليتر اسيد سولفوريك 0.01 نرمال حل مي كنيم سپس دستگاه اسپكتروفتومتر را با محلول 0.01 نرمال اسيد سولفوريك در طول موج 350 نانومتر صفر كرده و محلول دي كرومات پتاسيم حل شده در اسيد سولفوريك را در كووت ريخته وجذب آن را در دماي اتاق قرائت مي كنيم. تا 3 مرتبه خوانش انجام میدهیم و محدوده OD قابل قبول برای محلول دی پتاسیم کرومات 0.531 تا 0.541 میباشد.

و اگر از محلول سولفات آمونیوم کبالت  ( ناحیه مرئی طول موج 500 nm ) استفاده کردیم محدوده OD قابل قبول آن 0.158 تا 0.168 میباشد.

صحت فتومتريک به توانائي لامپ اسپكتروفتومتر در ارائه حد اكثرتابش فتو الكتريك بستگي دارد .

چند نکته : 

اولا در اسپكتروفتومترها بايستي از كوت مخصوص خود دستگاه استفاده نمود و استفاده  ازهر كوت ديگري كه قطر متفاوتي داشته باشد بايستي اجتناب نمود .
– ثانيا نبايد انتظار داشته باشيم كه با دو برابر كردن غلظت مواد مورد آزمايش مقدار جذب نوري نيز دو برابر شود
مقدار OD نه در کیت نیاز است نوشته  شود و نه در بروشور دستگاه .
اگر گاها مقدار OD که در بروشور  برخی کیت ها نوشته می شود بیانگر مقدار  بدست آمده در ارزیابی همان کیت و همان کنترل یا استاندارد بوده و یک محدوده تقریبی  جذب است که آن ماده می تواند با غلظت  ذکر شده ایجاد نماید.  .