صحت طول موج اسپکتروفتومتر

Wavelenght accuracy

در واقع اثبات ادعاي سيستم ، در تاباندن طول موجي است كه توسط پيچ يا دگمه تنظيم طول موج انتخاب شده است . در صورت تغيير طول موج ميزان جذب نوري اندازه گيري شده نيز تغيير مي يابد .

ميزان خطا در جذب به خاطر كاليبراسـيون ناصحيح طول موج مي باشد بستگي به موقعيت آن در طيف جذبي و ماده رنگي مورد آزمايش دارد .به عبارت ديگـر خطـاي جذب نسبت به خطاي طول موج در موقعي كه جذب اندازه گيري شده بر روي شيب منحني جذبي باشد بيشتر خواهد بود تـا موقعي كه نزديك به نوك يا قله منحني جذبي باشد . صحت كاليبراسيون در آزمايشات آنزيمي بسيار مهم است .

روش کار :  برای محدوده مرئی 20 ميكروليتر خون را در 5 ميلي ليتر محلول درابكين مخلوط كرده  ميزان جذب را در بين  (530-535-540-545-550 نانومتر)  به فاصله هر 5 نانومتر  در مقابل محلول درابكين( بلانك ) در دماي اتاق قرائت مي كنيم .حد اكثر جذب بايد در طول موج 540 نانومتر باشد ودر صورت رسم منحني بصورت زنگوله اي مي باشد.

و برای محدوده نور UV محلول پتاسیم دی کرومات 50 میلی گرم در 1 لیتر اسيد سولفوريك 0.01 نرمال است در طول موج 340 تا 360 نانومتر به فاصله هر 5 نانومتر میباشد.( 340 -345-350-355-360)  که حداکثر جذب باید در طول موج 350 نانومتر باشد.