سمپلر ها انتقال نمونه در حجم هاي بسيار كم را بعهده دارند و نوعي ميكرو پيپت مي باشد . اين ميكرو پيپت ها معمولا به صورت T.D طراحي شده اند و درحجم هاي يك ميكروليتر تا 1000 ميكروليتر موجود مي باشند .نوك هاي سمپلر معمولا نيازي به پاك كردن ندارند چون تر شونده نمي باشند .(Non wettable ) معمولا سازندگان ادعاي عدم صحت معادل و يا كمتر از يك درصد و ضريب انحراف ( عدم دقت ) 6/0-3/0 درصد دارند ولي عدم صحت كمتر از 3 درصد و عدم دقت كمتر از 2 درصد براي سمپلرهاقابل قبول مي باشد .
هر ميكر پيپت بايد سالي 3 الي 4 بار ارزيابي شوند . در صورت وجود ضريب انحراف بيشتر يا معادل 3 درصد و عدم صحت بيش از 2 درصد كارآئي آن غير قابل قبول مي باشد . به دو روش توزين و فتومتري همانند پيپت ها كاليبره مي شود .
روش وزن سنجي :

ابتدا يك ويال كاملا تميز و وزن شده با وزن مشخص بر روي ترازو قرار دهيد .و سمپلر را حداقل 20 بار پياپي با آبي كه دماي آن مشخص باشد پر كرده و داخل ويال وزن شده تخليه نمائيد .

وزن هر بار توزين را يادداشت نمائيد .

با استفاده از فرمول انحراف معيار و ضريب انحراف زير عدم دت را محاسبه نمائيد .
SD = ( X – M )2 / n-1 %CV= ( SD / X ) .100
براي محاسبه عدم صحت ميانگين وزن فوق بعد از تصحيح با فاكتور هاي دما و فشار همانند پيپت ها محاسبه مي شود .و سپس خطاي كلي سمپلر محاسبه مي شود .
وزن مورد انتظار / (وزن بدست آمده – وزن مورد انتظار )*100  =%Bias
خطاي كلي = عدم دقت ( %CV )2x + عدم صحت (% Bias )
روش فتومتري :
از رنگ هاي سبز خوراكي ، فنل رد و متيل اورانژ استفاده مي كنند كه رنگ فنل رد در طول موج 405 nm و رنگ متيل اورانژ در طول موج 492 nm داراي حداكثر جذب نوري است .

براي سمپلر هاي 10 الي 100 لاندا ابتدا رنگ هاي استوك را در بالون ژوژه ( Class A) به نسبت 1 به 101 رقيق نمائيد و در طول موج مورد نظر جذب نوري محول فوق را اندازه گيري نمائيد .( براي سمپلر هاي بيش از 100 لاندا رنگ هاي فوق به نسبت 1 به 11 رقيق مي گردد .)

براي سمپلر هاي 10 لاندا درون ده عدد لوله به هر كدام يك ميلي ليتر آب مقطر اضافه نمائيد . ( براي سمپلر هاي 20 لاندا درون لوله ها 2 سي سي آب مقطر و براي سمپلر هاي 50 و 100 لاندا به ترتيب 5 و 10 سي سي آب مقطر داخل لوله ها بريزيد .)

با استفاده از سمپلر 10 لاندا به تمام لوله هاي رديف اول (حاوي 1 سي سي آب مقطر ) 10 لاندا از رنگ استوك اضافه نمائيد .( در واقع همان رقت 1 به 101 را در لوله ها ايجاد نموده ايد .)

با سمپلر هاي 20 ، 50 و 100 لاندا نيز به رديف هاي دوم تا چهارم از محلول رنگ استوك اضافه نمائيد

جذب نوري لوله ها را در همان طول موج اندازه گيري نمائيد و يادداشت كنيد .

با استفاده از فرمول SD و %CV و %Bias را براي هر سري از لوله ها محاسبه نمائيد .

در صورتيكه براي هر سري لوله % CV < 2% و % Bias < 3% باشد سمپلر ها كاليبر هستند .
توجه : كنترل كيفي و كاليبراسيون پيپتور ، ديسپنسر و تمامي رقيق كننده ها شبيه پيپت ها و سمپلر ها مي باشد .و عدم صحت برابر و يا كمتر از 0.1 درصد و عدم دقت برابر و يا كمتر از 1 درصد قابل قبول مي باشد . سعي شود از محلول هاي خورنده و يا رسوب دهنده در ديسپنسر ها و پيپتور ها استفاده نشود .

ابتدا برای شروع کار بر روی گزینه جدید موجود بر روی منوبار کلیک کنید .در این هنگام یک رکورد جدید با تاریخ روز ایجاد خواهد شد. نام بخش ، دستگاه و سپس حجم پیپت و یا سمپلری را که می خواهید کالیبر نمائید وارد کنید

بعد از این مرحله روش کالیبراسیون  را از میان روش های موجود را انتخاب نمائید .سپس مقادیر خوانده شده را بر اساس روش مورد استفاده در مکان های مورد نظر وارد کرده، 

نرم افزار مقادیر %CV ، %Bias و Total error را محاسبه نموده و بر اساس کالیبر بودن و نبون پیغام های لازم را به کاربر خواهد داد .در صورت کالیبر بودن رنگ پیغام سبز و در صورت کالیبر نبودن رنگ پیغام نمایش داده شده قرمز رنگ خواهد بود .

با کلیک بر روی آیکون فهرست تمام تست هایی که عمل تکرارپذیری  بر روی آنها انجام شده است با تاریخ مورد نظر ردیف خواهند شد که عمل جستجو و یافتن تست ها را کاملا ساده و آسان نموده است.