سطح دسترسی کاربران

برای تعیین سطح دسترسی برای پرسنل، در قسمت شناسنامه پرسنلی، در قسمت فهرست، مقابل نام پرسنل روی عنوان سطح دسترسی کلیک کنید. در این قسمت می توانید امکانات نرم افزار را به تفکیک ماژول و در هر ماژول به تفکیک ریز امکانات مشاهده کنید که با برداشتن تیک هر کدام از عناوین، دسترسی کاربر مربوطه به آن قسمت محدود خواهد شد. همچنین برای انتخاب راحت همه یا هیچ کدام از امکانات یک ماژول به صورت یکجا، می توانید از این دو عنوان استفاده کنید.

در پایان پس از تعریف سطح دسترسی ها، ذخیره تغییرات را بزنید.

همچنین با استفاده از گزینه اعمال این دسترسی ها به کاربر دیگر، می توانید همان سطح دسترسی تعریف شده را برای افراد دیگر نیز اعمال کنید.