کنترل سرعت ، زمان و دما برای ارزیابی در سانتریفیوژ ضروری است. 

برای کنترل دور ( سرعت) باید عدد روی سانتریفیوژ را در جایگاه سنجش نشانگر و عدد خوانده شده در تاکومتر را در جایگاه سنجش تاکومتر وارد می کنند و نرم افزار مقدار اختلاف را محاسبه کرده و پیغام متناسب را نمایش می دهد.

برای ارزیابی و کنترل زمان باید عدد روی سانتریفیوژ را در جایگاه سنجش نشانگر و عدد خوانده شده در کرونومتر کالیبره را در جایگاه سنجش کرونومتر وارد می کنند و نرم افزار مقدار اختلاف را محاسبه کرده و پیغام متناسب را نمایش می دهد.

برای کنترل دمای ایجاد شده بر اثر کارکردن در سانتریفوژ در دو یا سه لوله پر از آب مقطر دما اندازه گیری می شود و لوله ها به مدت 10 دقیقه با حداکثر دور سانتریفوژ شده و سپس دما مجددا اندازه گیری می شود مقدار اختلاف دما در قبل و بعد از سانتریفوژ باید در سانتیفوژ های یخچالدار حداکثر 2 درجه و در سانتریفوژ های غیریخچال دار حداکثر 5 درجه قابل قبول است .

دما با استفاده از دماسنج کالیبره، سرعت با تاکومتر کالیبره و زمان با کورنومتر کالیبره چک می شود.

آیتم های دما و زمان ماهیانه و سرعت هر 3 ماه بررسی شود.

ابتدا در این فرم  تاریخ ارزیابی، بخشی که سانتریفوژ در آن قرار دارد، و نام سانتریفوژ مشخص میشود. و در نهایت، در بخش های مشخص شده، دیتاها وارد و نتیجه از نظر قابل قبول بودن یا غیر قابل قبول بودن، بررسی می گردد و در قسمت توضیحات، چنانچه توضیحاتی لازم باشد، ثبت می گردد.