برای چک رفرکتومتر که با استفاده از محلول استاندارد، میتوان رفرکتومتر را از نظر کنترل کیفیت بررسی نمود. ابتدا با آب مقطر، دستگاه در صفر تنظیم میشود و با استفاده از  Nacl سه درصد، ساکاروز 9 درصد و Nacl پنج درصد، از نظر وزن مخصوص پایین، بالا و بینابینی، رفرکتومتر را چک کرد.

رفرکتومتر برای اندازه گیری وزن مخصوص ادرار است . که قبل از شروع کار روزانه  با مقادیر ذکر شده کالیبر کرده و سپس اقدام به دادن نمونه ها می کنیم .

در این فرم اعداد مربوطه را در باکس  Valueثبت میشوند وچنانچه اعداد بالاتر از رفرانس اینتروال باشد سیستم به صورت خودکار به رنگ قرمز در می آید و اگر نتیجه پایین تر از محدوده نرمال باشد آبی رنگ در می آید. میتوان اقدام اصلاحی را انجام داد و در نهایت، نام مسئول کنترل این موارد وارد میشود.

سوالات متداول #