رانش فتومتری اسپکتروفتومتر

Drift

يكي از منابع مهم خطا در اندازه گيري فتومتريك عدم پايداري كميت اندازه گيري شده توسط دستگاه نسبت به زمان يا رانش فتومتري و driftاست .

اين رانش مي تواند به دليل فرسودگي شديد منبـع نـور باشـد .رانـش فتـومتري زمـان صـفر باعث خطا در تعيين غلظت خواهد بود .بنابر اين پس از هر 5تا 10خوانده بايد دستگاه را مجددا تنظيم كرد .
براي اين كار محلول سيان مت هموگلوبين ( مخلوط 20 میکرولیترنمونه خون در 5 میلی لیتر محلول درابکین ) تهيه شده رادر كووت ريخته ودرب آن را با پارافيلم مي بنديم ودر دستگاه قرار مي دهيم وزمان صفر ثبت مي گردد.جذب نوري اين محلول را هر 15 دقيقه يكبار به مدت يك ساعت قرائت مي كنيم .تفاوت جوابهاي خوانده شده نبايد بيشتر از 0.005  ±در ساعت باشد.