آب خالص یکی از مواد ضروری اولیه در بسیاری از فعالیتهای آزمایشگاهی بوده که درجه خلوص مورد نیاز آن باید متناسب با مورد مصرف آن باشد. کیفیت نامرغوب آب موجب اثرات نامطلوبی بر نتایج آزمایشها بوده و از این رو، تضمین کیفیت آب مقطر مصرفی آزمایشگاه لازم و ضروری میباشد. 

حداقل هفته ای یکبار آب مقطر آزمایشگاهی به منظور تطابق با ویژگیها بررسی میشود.

                 درجه بندی CLSI برای درجه بندی آب خالص در جدول زیر نشان داده شده است:
موارد مصرف آب درجه I:
تهیه محلول های استاندارد ،بافر،حل کردن سرم های کنترل و لیوفیلیزه،الکتروفورز،HPLC،عناصر کمیاب و کشت سلول
موارد مصرف آب درجه II:
آزمایش های بیوشیمی،هماتولوژی،ایمنولوژی،میکروبیولوژی و سرولوژی
موارد مصرف آب درجه III:
تجزیه ادرار و مدفوع،شستشو و آب کشی وسایل شیشه ای،ساخت محیط کشت و بافت شناسی    

تعیین هدایت یا مقاومت الکتریکی آب:
با استفاده از کنداکتو متر(هدایت سنج) میزا ن هدایت یا مقاومت الکتریکی آب انجام میگیرد که اندازه گیری هدایت آب بصورت هفتگی توصیه می گردد.میزان قابل قبول کمتر از 5 میکروزیمنس است.

* اندازه گیری PH آب:
اندازه گیری PH آب بوسیله PH متر و بصورت هفتگی باید انجام شود که میزان قابل قبول آن 5 تا 8 می باشد.

* بررسی کشت میکروبی:
کشت میکروبی آب بصورت ماهانه و به روش Poor Plate بر روی محیطهای گرم منفی مثل EMB توصیه میگردد . میزان قابل قبول آن کمتر از 1000 کلنی در یک میلی لیتر CFU/ml می باشد.

در این فرم ابتدا تاریخ، بخش، نام دستگاه آب مقطر گیری در ابتدا مشخص میشود و براساس Grade  انتخابی، میتوان PH ، درجه حرارت، conductivity ، مقاومت الکتریکی و colony count را بررسی کرد و با انتخاب قسمت بررسی از نظر مواد جامد، میتوان مشاهده کرد کدام یک از مواد جامد، بررسی شده  یا خیر ؛ و در قسمت توضیحات، چنانچه نیاز به توضیحات باشد ثبت میشود.

و در قسمت فهرست تمامی اطلاعاتی که ثبت کردید قابل مشاهده است .

جهت تعریف پارامتر های دیگر می توانید از بخش امکانات > تنظیمات > کنترل کیفیت > کنترل آب مقطر استفاده کنید.

دقت کنید که در این بخش برای درجه های مختلف آب مقطر می توانید پارامتر های متفاوتی را تعریف کنید. در قسمت درجه از اعداد 1 و 2 و 3 استفاده کنید.

پارامتر های دلخواه را تعریف کنید و همینطور حداقل و حداکثر را به صورت عددی وارد نمایید.