دیسک های آنتی بیوتیک

روش کنترل کیفیت دیسک ها به دو روش Disk Diffusion و روش MIC است. در این روش استفاده از ارزیابی هر دیسک در 20 روز کاری یا یک ماه بررسی می شود و با ضریب اطمینان 95% حداکثر یک داده می تواند خارج از محدوده داشته باشد و بیشتر از یک مورد نیاز به اقدام اصلاحی است و پس از آن دوره روزانه به هفتگی تبدیل شده و به همین روال ادامه می یابد .

ارزیابی کیفیت برای کنترل دیسک های آنتی بیوتیک برای هر سریال ( Lot No ) بایستی بر اساس روش های استاندارد اعلام شده CLSI M-100 ضروری است.

عملکرد این قسمت در نرم افزار به این صورت است که بخش مورد نظر و مسئول تایید ابتدا مشخص می شود و با انتخاب سوش یا ارگانیسم مورد نظر لیست آنتی بیوتیک های مربوط به آن بر اساس جدول clsi که در نرم افزار قرار داده شده مشخص می گردد؛

هر کدام از این آنتی بیوتیک ها که انتخاب شود بر اساس clsi محدوده ی قابل قبول یا Acceptable Zone، مشخص شده و محدوده حداقل یا Lower Limit و حداکثر یا Upper Limit انتخاب می شود که رسم نمودار بر پایه ی این اعداد است .

در نهایت نام ،تاریخ انقضا ، شماره ی سریال آنتی بیوتیک ثبت می گردد و در جدول سمت راست در قسمت Diameter  دیتاها وارد می شود چنانچه داده ای خارج از محدوده باشد به وسیله ی تفکیک رنگ مشخص می شود.

که فلش آبی رنگ یعنی پایین تر از حد مجاز و فلش قرمز رنگ یعنی بالاتر از حدمجاز می باشد .می توانید با دوبار کلیک بر روی قسمت مورد نظر ( آبی یا قرمز که خطا رخ داده) لیست اقدام های اصلاحی انجام شده را ثبت نمائید و در زمان دلخواه به مستندات و مدارک رجوع نمائید .

جدول CLSI :  براساس آخرین تغییرات میباشد.

  گروه A – جهت آزمایش و گزارش روتین نتایج گروههای خاص باکتریایی در نظر گرفته می شود.
گروه B – دارو های مورد مصرف برای آزمایش های اولیه است و زمانیکه نتایج به صورت انتخابی گزارش می گردد مانند سفالوسپورین های نسل سوم برای باسیل های روده ای جدا شده از CSF ،تری متوپریم – سولفامتوکسازول برای باکتری های جدا شده از ادرار ، عفونت های چند میکروبی ، عفونت در کانون های مختلف ، وجود آلرژی به داروهای اولیه ريا، عدم تحمل و یا عدم پاسخ به داروهای گروه A و برای اهداف کنترل عفونت.
گروه C – معرف داروهای جایگزین یا اضافی است که در موارد زیر بکار می رود وجود سویه های مقاوم به چند دارو ، در بیماران با آلرژی به داروهای اولیه ، درمان باکتری های غیر متعارف و کنترل عفونت.
گروه U – ( Urine ) عوامل ضد میکروبی که در وهله اول صرفا برای درمان عفونت های ادراری مصرف می شوند این داروها نباید برای پاتوژن های جدا شده از سایر نواحی به صورت روتین استفاده شود.
گروه O – ( Other ) عوامل ضد میکروبی هستند که کاربرد بالینی برای باکتری دارد اما برای آزمایش روتین داروی انتخابی نیست.

گروه Inv. – ( Investigational ) عوامل ضدمیکروبی است که برای گروهی از ارگانیسم ها جنبه تحقیقاتی دارد و هنوز تائید نشده است  .