دوره های آموزشی

در بخش آموزش نرم افزار استاندارد سازی و کنترل کیفیت تریتا می توان دوره های آموزشی مختلف را بر اساس زمان بندی که برای آزمایشگاه مقدور است مشخص کرد و یک تقویم آموزشی ایجاد کرد.

در این فرم با ثبت عنوان آموزش، نحوه ی برگزاری، زمان برگزاری آموزش، نام مدرس ، تعیین مدت زمان لازم جهت آموزش و همچنین اگر آموزش امتیاز بازآموزی داشته باشد، میزان امتیاز مشخص می شود و در نهایت با تکمیل این مراحل فهرست کلیه ی آموزش ها مشخص می شود و می توان دوره های آموزشی را با فیلترهای مختلفی که مشخص شده است جستجو کرد.