دلتا چک به معنی بررسی نتایج یک بیمار در مقایسه با نتایج قبلی همان بیمار و تشخیص بیولوژیک و یا پاتولوژیک بودن تغییرات است.

در این قسمت پس از انتخاب بخش، دستگاه، تست و ضریب اطمینان، ابتدا نتیجه قبلی بیمار و سپس نتیجه فعلی را وارد کنید. سپس باید CV درون فردی یا همان CVi را وارد کنید، این عدد را می توانید از مرجع Biological Variation پیدا کنید و یا CV مجاز بر اساس Biological Variation را در دو ضرب کنید. سپس CV آزمایشگاه و یا CV مجاز تست را وارد کنید تا مقدار RCV محاسبه شود.
در صورتی که درصد اختلاف دو بار اندازه گیری کمتر از RCV باشد، نشان دهنده این است که تغییرات بیولوژیک و آنالیتیکال هستند و در صورتی که درصد اختلاف دو بار اندازه گیری بیشتر از RCV باشد، نشان دهنده این است که تغییرات پاتولوژیک هستند.