درخواست تعمیر تجهیزات

در قسمت درخواست تعمیر، فرمی فعال میشود که میتوان نام و بخش دستگاهی که مشکل فنی پیدا کرده است و همچنین تاریخ درخواست تعمیر را وارد کرد. در صورتی که قرار است دستگاه برای تعمیر به خارج از آزمایشگاه ارسال شود، باید شرایط قبل از حمل رعایت شده و تیک مربوطه در فرم زده شود.
در قسمت توضیحات می توانید مشکلات و نقایص مربوط به دستگاه و در واقع علت درخواست تعمیر را وارد کنید.

در صورتی که درخواست پیگیری شد، می توان آن را از قسمت فهرست باز کرد و تیک انجام شد را زد.