خطی بودن الایزا ریدر

كنتــرل خطى بودن دســتگاه بايــد به طور ماهانه مورد ارزيابى قــرار گيرد. هدف از اين آزمــون تعيين قابليــت دســتگاه در تبعيت از قانون بیر (Beer’s law) است که طبق این قانون غلظت محلول نســبت مستقيم با مقدار نور جذب شــده دارد. 

برای ارزیابی خطی بودن در الایزا ریدر  نیز از محلول دی کرومات پتاسیم استفاده می کنیم مقدار  3.1 گرم پودر دی کرومات پتاسیم را  با  3.3 گرم پتاس  در 900 میلی لیتر اب مقطر حل کرده  حجم نهایی را به یک لیتر می رسانیم.

با استفاده از یک استریپ چاهک به ترتیب از رقت های 100% ، 80% ، 60% ، 40% ، 20% و 10% به اندازه 200 میکرولیتر به هر چاهک اضافه کرده و با فیلتر 450 در مقابل 630 مقدار جذب نوری را قرائت می کنیم  یادداشت می کنیم.

در این روش جذب نوری محدوده 0.4  به عنوان جذب نوری پایه در نظر گرفته می شود و جذب نوری رقت ها بر اساس آن محاسبه می شود و به عنوان مقدار مورد انتظار (  Expected ) در نظر گرفته می شود .
سپس مقدار Bias  برای هر جذب نوری محاسبه می شود .

تفسیر : مقادیر کمتر از 5% به عنوان مقادیر قابل قبول در نظر گرفته می شود .

آخرین رقتی که مقدار Bias کمتر از 5% باشد به عنوان محدوده قابل قبول برای خطی بودن در نظر گرفته می شود .

غلظت هایی که مقدار بایاس انها بیشتر از 5 درصد باشد خارج از محوده خطی در نظر می گیرد و به رنگ قرمز نمایش می دهد.