خطی بودن اسپکتروفتومتر

بررسی خطی  بودن اسپکتروفتومتر / فتومتر  برای محدوده UV  محلول دی کرومات پتاسیم   340 nm مفید است که جذب نوری حدود 2.00 را ایجاد می نماید. و برای ارزیابی خطی بودن در محدوده مرئی باید از محلول درابکین و طول موج 540  که جذب نوری حدود 2.09 را ایجاد می نماید.  و یا پارانیتروفنل در طول موج 405  با جذب نوری حدود 2.00 استفاده کنید. در ارزیابی خطی بودن اسپکتروفتومتر / فتومتر  باید رقت های 10% ، 20% ، 40% ، 60% ، 80% + محلول ذخیره 100% تهیه شود.

تفسیر :اين كنترل  خطی بودن نشان مي دهد كه اگر غلظت محلول افزايش يابد جذب نوري نيز به همان اندازه افزايش مي يابد. بعد از روي جذب نوری های بدست آمده تا نقطه ای  خطی بودن دستگاه مورد قبول است که بایاس هر غلظت زیر 5% باشد.