خطی بودن اسپکتروفتومتر

برای بررسی خطی  بودن اسپکتروفتومتر / فتومتر  برای محدوده UV  مقدار 200 میلی گرم دی کرومات پتاسیم را در 1 لیتر اسید سولفوریک 0.01 نرمال حل کرده و در 340 nm جذب نوری را اندازه گیری می کنیم که محلول ذخیره باید جذب نوری حدود 2.00 را ایجاد می نماید.

میتوان از محلول های پارانیتروفنول 11.1 میلی گرم در 1 لیتر سود 0.01 نرمال در طول موج 405 نیز استفاده کرد. محلول ذخیره باید جذب نوری حدود 2.00 را ایجاد می نماید.

همچنین برای ارزیابی خطی بودن در محدوده مرئی میتوانید از محلول درابکین و طول موج 540  که جذب نوری حدود 2.09 را ایجاد می نماید استفاده کنید.

در ارزیابی خطی بودن اسپکتروفتومتر / فتومتر  باید رقت های 10% ، 20% ، 40% ، 60% ، 80% + محلول ذخیره 100% تهیه شود.

تفسیر :اين كنترل  خطی بودن نشان مي دهد كه اگر غلظت محلول افزايش يابد جذب نوري نيز به همان اندازه افزايش مي يابد. بعد از روي جذب نوری های بدست آمده تا نقطه ای  خطی بودن دستگاه مورد قبول است که بایاس هر غلظت زیر 5% باشد.